Bemutatkozás

Köszöntjük a Nemzeti Védelmi Szolgálat honlapján!

A rendvédelem, a köz szolgálata magas követelményeket támaszt ezen hivatást vállalókkal szemben. A szakmai előírások elméleti ismeretén és professzionális gyakorlati alkalmazásán túl szigorú erkölcsi követelményeknek, hivatásetikai alapelveknek is meg kell felelni.

Alapvető társadalmi igény, hogy az állami szervek munkatársai feladataikat kötelességtudattal, szakszerűen, felelősséggel végezzék. Az adott területre vonatkozó jogszabályi rendelkezések a pártatlan, előítéletektől és befolyástól mentes feladatellátás elvárásaival kiegészülve meghatározzák a hivatásos és közszolgálati dolgozók munkavégzését, mindennapjait.

Az előírásoktól eltérő magatartás, a jogellenes vagy a szakmaisággal ellentétes szolgálatellátás, a személyes érdekek érvényesítése megfelelő fellépést igényel. Kisebb-nagyobb ajándékok, előnyök, szolgáltatások elfogadása, bűnelkövetőkkel történő kapcsolatfelvétel, vagy együttműködés nem csak az érintett szervezeti egység tisztességét, az adott szervezet egészének méltóságát veszélyezteti, hanem annak tevékenységét, feladatellátásának eredményességét is.

A korrupció elleni küzdelem, az állami szervek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítése közös társadalmi ügy. Ennek megfelelően meg kell előzni és meg kell akadályozni, hogy olyan személyek kerüljenek a rendvédelem, közszolgálat állományába, vagy teljesítsenek szolgálatot, akik esküjüket megszegve, hivatali helyzetükkel visszaélve, és azt kihasználva saját érdekektől vezérelve jogosulatlan igényeket szolgálnak ki, bűncselekményeket követnek el.

Ugyanakkor a köz érdekében tisztességgel dolgozókat, a munkájukat az elvárásoknak megfelelően végzőket – rájuk tekintettel családtagjaikat, hozzátartozóikat – meg kell óvni az ellenük intézett jogellenes támadásoktól. A rendvédelem tisztaságát, megbecsültségét, morális és szakmai tekintélyét meg kell védeni és meg kell tartani.

Ezen elvárások és igények mentén jött létre 2011. január 1-jén a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Állományunk tapasztalt, a bűnfelderítésben jártas munkatársakból áll, akik elkötelezetten, feladataikat magas felelősséggel ellátva vesznek részt a szervezet céljainak megvalósításában.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat budapesti székhellyel, országos illetékességgel, önállóan működő belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv. Kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózatának munkájában.

Az NVSZ a rendvédelem (rendőrség, büntetés-végrehajtási szervezet, hivatásos katasztrófavédelmi szervek, Országgyűlési Őrség, Terrorelhárítási Központ), a polgári titkosszolgálatok (Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat), bizonyos jogszabályban meghatározott közigazgatási szervek (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott feladatkörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők körében látja el védelmi feladatait.

A védett állomány létszáma közel 130.000. fő.
 

Működésünk alapelvei:

 • Törvényesség
  Munkánkat jogszabályi rendelkezések alapján, azoknak megfelelően végezzük, a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásában ügyészi kontroll érvényesül, bűnfelderítő tevékenységünk ellátására – törvény által meghatározott esetekben – bírói engedély alapján kerül sor.
   
 • Védelmi jelleg
  Fel kell derítenünk, meg kell akadályoznunk a védett szervek és állományának feladatellátását jogellenesen befolyásoló, befolyásolni szándékozó külső és belső törekvéseket. Jogszabályban meghatározott esetben a védelmi funkció a védett állomány tagjának közeli hozzátartozóira, és a vele kapcsolatban álló más személyekre is kiterjed.
   
 • Dinamizmus
  A védett állomány tagjai ellen intézett támadásokkal szemben gyorsan, erőteljesen és hatékonyan fellépünk.
   
 • Nyitottság
  A védett állomány és az állampolgárok kapcsolatfelvételére, bejelentéseire nyitottak vagyunk, a védett szervek működését gátló, akadályozó jelenségek kiszűrésében részt veszünk, partnerek vagyunk.

   

Tevékenységi körünk:

 • Bűnfelderítés
  Jogszabályban, a 293/2010. (XII.22.) Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében megjelölt bűncselekmények esetén a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú megállapításáig vagy kizárásáig felderítő tevékenységet folytatunk. Fontos hangsúlyozni védelmi funkciónk érvényesülését, eljárunk a védett állomány tagjával szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt elkövetett bármely bűncselekmény esetén. Ki kell emelni, hogy a védelem kiterjed a védett állomány közeli hozzátartozóira, vagy az állomány tagjával kapcsolatban álló más személyre is bizonyos erőszakos bűncselekmények – így emberölés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás, zsarolás – esetén.
   
 • Kifogástalan életvitel ellenőrzés
  A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 37/B.-37/C. §-ai alapján elvégezzük a rendvédelmi oktatási intézményekbe és a hivatásos állományba jelentkezők, valamint a rendvédelmi oktatási intézmények hallgatói, tanulói és a hivatásos állomány tagjai életvitelének ellenőrzését.
   
 • Megbízhatósági vizsgálat
  A folyamatos ügyészi kontroll mellett általunk kialakított, mesterséges élethelyzet segítségével azt ellenőrizzük, hogy az érintett eleget tesz-e jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének, a jogszerű, befolyásmentes feladatellátás követelményének.
   

Céljaink:

 • Az államhatalom végrehajtó szervei iránti bizalom helyreállítása.
 • A hatáskörünkbe tartozó szerveknél dolgozók védelme.
 • Az állami szolgálat tekintélyének visszaállítása.
   

 

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!